Novosti na dan 18.03.2024.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost
  • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

RASKID UGOVORA NA PROJEKTU
REKONSTRUKCIJA TE PROŠIRENJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA – RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU

Projekt Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica je jedan od ukupno 6 ugovora unutar Projekta Razvoj vodnokomunalne infastrukture na području aglomeracije Pleternica kojim je predviđena izgradnja kanalizacijske mreže i pratećih hidrotehničkih objekata. Pored kanalizacijske mreže, zaseban ugovor sklopljen je za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, usluge nadzora, nabave opreme za održavanje sustava, informiranja i vidljivosti te upravljanja projektom i administracije.

Cjelokupni Projekt Razvoj vodnokomunalne infastrukture na području aglomeracije Pleternica u vrijednosti 25.598.745,64 eura sklopila je Tekija d.o.o. kao korisnik bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike krajem 2017. g. Projekt se financira iz EU sredstava putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 u udjelu 72,21 % te nacionalnim sredstvima u udjelu 27,79 %. Nacionalna sredstva sufinanciraju MINGOR 12,97 % i Hrvatske vode 12,97 %, te Partneri na Projektu; Grad Pleternica 2,64%, Grad Požega 0,76%  i Općina Jakšić 0,59%.

Tekija d.o.o. je putem javne nabave, u svrhu realizacije Projekta, sklopila sekundarne ugovore s izvođačima za spomenute aktivnosti unutar cjelokupnog Projekta. Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava je realiziran, a ostali su u tijeku od koji je najznačajniji ugovor za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica te ugovor na Rekonstrukciji te proširenju sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica, odnosno ugovor za izgradnju kanalizacijske mreže, koji je sklopljen sa Zajednicom ponuditelja Presoflex gradnja d.o.o., Požega i Riko d.o.o., Ljubljana. Ugovor za izgradnju kanalizacijske mreže je raskinut zbog značajnog kašnjenja u realizaciji.

Ugovor o izvođenju radova kanalizacijske mreže sa Izvođačem odnosno Zajednicom ponuditelja Presoflex gradnja d.o.o. i Riko d.o.o je sklopljen 30.10.2019 s rokom izvođenja 13.11.2021. koji je produživan u 3 navrata potraživanjima Izvođača uslijed opravdanih razloga. Odlukom Nadzornog Inženjera odobren je završni rok izvođenja radova 03.04.2023. nakon čega Nadzorni Inženjer više nije nalazio opravdanje za produženje roka izvođenja radova. Izvođač sa zadnjim odobrenim rokom nije završio radove te je stanje radova, koji su podjeljeni po 8 građevinskih dozvola, na dan isteka roka sljedeći:

  • Radovi na polaganju kanalizacijskih kolektora: od 48.560,20 m ugovorene trase kolektora izvedeno je 43.017,36 m odnosno 88,59%. Od ukupno 1.543 izvoda kućnih priključaka izvedeno je 1.083 komada. Izvedene trase kanalizacije nisu ispitane na vodonepropusnost što je preduvjet za završne radove sanacije terena i samu primopredaju radova.
  • Radovi na izgradnji i rekonstrukciji hidrotehničkih objekata: od ukupno 21 crpne stanice djelomično je građevinski izvedeno 19; od 5 retencijskih bazena djelomično je izvedeno 4 te od 10 preljeva izvedeno je 8. Građevinski radovi na hidrotehničkim objektima, koji su sastavni dio sustava odvodnje skupa s kanalizacijskom mrežom (kolektorima), su djelomično izvedeni. Ugradnje strojarske i elektro opreme nije mogla biti obavljena zbog nezavršenih građevinskih radova i završnih ispitivanja objekata.

Financijska realizacija za izgradnju kanalizacijske mreže je 11.429.862,89 €, odnosno 64,91% u odnosu na ugovoreni iznos od 17.662.230,35 €.

Unatoč redovnim koordinacijama s Naručiteljem i Nadzornom službom (Investinženjering d.o.o., Zagreb) kao i nizom sastanaka u Hrvatskim vodama kao posredničkim tijelom u sufinanciranju Projekta, s ciljem poboljšanja realizacije radova, Izvođač je već duže vrijeme bilježio pad realizacije te praktički nije izvodio nove radove od početka 2023.g. Izvođač je u tom periodu samo djelomično sanirao nedostatke na već izgrađenim kolektorima i obavljao određene sanacije i održavanja prijekopa prometnica koje su oštećene tokom izgradnje. Također svi pokušaji za formiranje Vijeća za rješavanje sporova u cilju razjašnjenja određenih Izvođačevih potraživanja kako bi Projekt mogao nesmetano nastaviti nažalost nisu urodila plodom neprihvaćanjem imenovanja Vijeća od strane Izvođača.

Nakon isteka zadnjeg odobrenog roka izvođenja radova 03.04.2023. Izvođač je konstantno davao obećanja o spremnosti za završetak ugovorenih radova, ali u stvarnosti i dalje na terenu nije pokazivao spremnost za izvršenje ugovora te je Naručitelj nakon isteka 100 dana kašnjenja potraživao u cijelosti ugovornu kaznu za kašnjenje u iznosu 10 % ugovorne cijene što je i naplatio u prosincu 2023. god. Naručitelj je 02. 03. 2024. uputio konačnu Obavijest Izvođaču o raskidu Ugovora sve sukladno ugovornoj proceduri. U tijeku je proces konačnog obračuna utvrđivanjem konačnih količina izvedenih radova i primopredaja neugrađene opreme.

Obzirom da se izvođač oglušio na sva upozorenja o potrebi hitne sanacije oštećenih, a opasnih mjesta za prometovanje u naseljima Gradac i Novoselci, Tekija je naručila drugog izvođača da sanira navedene asfaltne površine o trošku Izvođača radova. Predmetni radovi su izvedeni u prvoj polovici ožujka 2024. god.

Naručitelj Tekija d.o.o. je u postupku utvrđivanja stupnja izvedenosti radova i izrade nove natječajne dokumentacije te će u što kraćem roku objaviti novi natječaj za završetak Projekta.

Recommended Posts