Skip to content

O projektu

Razvoj vodnokomunalne infrastructure aglomeracije Pleternica

NAZIV PROJEKTA: Razvoj vodnokomunalne infrastructure aglomeracije Pleternica

NAZIV KORISNIKA: TEKIJA D.O.O.
UKUPNA VRIJEDNOST: 176.783.490,13 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA OSIGURANA IZ EUROPSKOG FONDA: 99.099.103,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.01.2014. – 31.12.2020.

Projektom “Razvoj vodnokomunalne infrastructure aglomeracije Pleternica” predviđa se rekonstrukcija i dogradnja postojećeg sustava odvodnje u naseljima obuhvata aglomeracije Pleternica.

Naselja u obuhvatu aglomeracije Pleternica  prema Kratkoročnom investicijskom planu su:

 • Grad Pleternica: Pleternica, Frkljevci, Kadanovci, Resnik, Svilna, Buk, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari, Novoselci
 • Općina Jakšić: naselje Jakšić
 • Grad Požega: Dervišaga , Vidovci.

STRUKTURA SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE

 • Koordinacijsko tijelo / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • Tijelo za ovjeravanje / Ministarstvo financija
 • Tijelo za reviziju / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
 • Neovisno revizijsko tijelo / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
 • Upravljačko tijelo / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije .
 • Posredničko tijelo razine 1 / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 • Posredničko tijelo razine 2 / Hrvatske vode
 • Korisnik projekta i Naručitelja / Tekija d.o.o.

CILJEVI PROJEKTA

 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
 • Povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima;
 • Sanacija postojećih sustava odvodnje znatne vodopropusnosti, što pogađa izvore vode za piće;
 • Povećavanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s uvođenjem ekonomske cijene vode (načelo onečišćivač plaća)
 • Zaštita vodozaštitnih područja aglomeracije od utjecaja otpadnih voda

GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 1. Rekonstrukcija, dogradnja i proširenje sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda Aglomeracije Pleternica

Predloženim rješenjem predviđa se rekonstrukcija i dogradnja postojećeg sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima, te proširenje sustava odvodnje na ostala naselja aglomeracije: Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari, Novoselci.

Predviđeno je da novoizgrađeni sustav odvodnje bude razdjelnog tipa, te su predviđene i građevine na sustavu, kao što su crpne stanice, pripadni tlačni cjevovodi.

Radovi se sastoje od:

 • izgradnje kolektora ukupne duljine 44.650 m
 • rekonstrukcija dva tlačna cjevovoda ukupne duljine 920 m
 • izgradnje objekata na sustavu odvodnje:
 • 19 crpnih stanica
 • 6 retencijskih bazena
 • 10 kišnih rasterećenja
 • rekonstrukcije objekata na sustavu odvodnje
 • 4 kišna rasterećenja
 • 2 crpne stanice

 

 1. Pročišćavanje otpadnih voda.

Planirana veličina aglomeracije Pleternice je 15.270 ES, a formira sustav odvodnje s jednim UPOV om kapaciteta 15.300 ES koncipiranog na konvencionalnom biološkom postupku pročišćavanja s istovremenom aerobnom stabilizacijom i dehidracijom mulja, te ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u vodotok Orljavu . Za naselja Poloje i Požeška Koprivnica predviđena je gradnja sustava odvodnje i priključenje na UPOV Pleternica u dugoročnom planu (financiranje iz drugih izvora), te ne ulaze u obuhvat ovog projekta.

 

 1. Nabava opreme

Za potrebe prijevoza zgusnutog mulja na lokaciju UPOV-a Požega, predviđena je nabava kamiona-cisterne.